Posts Tagged ‘faye wong’

Tony Leung Chiu Wai (Chow Mo-wan), Li Gong (Su Li-zhen), Faye Wong (Wang Jing-wen), Takuya Kimura (Tak), Ziyi Zhang (Bai Ling), Carina Lau (Lulu), Maggie Cheung (Su Li-zhen). Screenplay by Wong Kar-wai. Directed by Wong Kar-wai. Rating: 12. Running time: 129 minutes. If Chungking Express feels like a scrapbook, a rapid-fire mash-up of sublime style, […]